Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

20 Şubat 2023
0 Yorumlar
Türk vatandaşlığı nasıl alınır

En çok sorulan sorulardan biri Türk vatandaşlığı nasıl alınır. Türk vatandaşlığı almak, imajınızdan çok daha fazla fayda sağlar. Bu blog yazımızda Türk vatandaşlığı alma hakkında bilgi veriyoruz. Zaren Invest olarak 10 yıldır Türkiye'de yatırım için birçok kişiye rehberlik ettik. Şimdiye kadar birçok müşterimiz hem karlı yatırımlar elde etti hem de birçok sosyal hak ve avantajlar, Türk vatandaşlığına geçmek gibi.

Vatandaşlık almak zordur. Ancak Türk vatandaşlığı almak isteyen herkes gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla Türk vatandaşlığına başvurabilir. Ayrıca gayrimenkule yatırım yapmak da yabancılara Türk vatandaşlığı alma şansı verebilir. Gelin Türk vatandaşlığı için gerekli şartlara birlikte bakalım.

Türk Vatandaşlığı Kazanma Koşulları

Türk vatandaşlığı genel olarak iki şekilde kazanılmaktadır. Bunlardan ilki, Türk vatandaşlığının soy bağı ve doğum yeri esasına göre kazanıldığı haller ile Türk vatandaşlığının sonradan kazanıldığı hallerdir.

Türk vatandaşlığı nasıl alınır
Türk vatandaşlığı nasıl alınır

Soybağı ve Doğum Yeri Esasına Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Soy Bağına Dayalı Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşlığını kazanmanın ilk şartı soy bağıdır. Öte yandan, soy bağı olarak adlandırılan bu Türk vatandaşlığı hakkı doğumla birlikte elde edilir. Ayrıca 18 yaşını doldurmuş olsa dahi herkes bu hak ile Türk vatandaşlığına başvurabilir.

Doğum Yeri Esasına Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türkiye'de doğan ancak anne ve babasının kimliğini bilmeme veya vatansız olma gibi nedenlerle herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan veya ulusal kanunlara göre vatandaşlık kazanamayan çocuk, doğum tarihinden itibaren Türk vatandaşı olma şartını taşır.

Türkiye'de doğan çocuk, Türkiye dışında doğduğu sabit olmadıkça Türkiye'de doğmuş sayılır. Yaşının küçüklüğü nedeniyle kendini ifade edemeyecek durumda bulunan çocuklar, kolluk kuvvetlerinin veya ilgili kurumların bu durumu belirten tutanağına veya ilgilinin beyanına dayanılarak bulundukları yerin nüfus kütüğüne tescil edilir.

Sonrasında Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 11. Maddesindeki şartları yerine getirmeleri gerekmektedir;

 • Kendi ulusal kanunlarına göre veya vatansız kişiler söz konusu olduğunda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre ayrımcılık yapma ehliyetine sahip ve yetişkin
 • Başvuru tarihinden önce kesintisiz beş yıl süreyle Türkiye'de ikamet etmiş olmak
 • Türkiye'de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye'ye nakletmek, çalışma izni ve benzeri usullerle bir işyerinde çalışmak veya bir Türk vatandaşı ile evlenmek, aile olarak başvurmak, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış anne, baba, kardeş veya çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye'de tamamlamak Türkiye'ye yerleşme kararını teyit etmektedir.
 • Genel sağlık için risk teşkil eden bir hastalığa sahip olmamak.
 • Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk bilinciyle hareket etmek, iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışlarıyla çevresine güven vermek, toplum tarafından benimsenmeyen ve toplumsal değerlere aykırı kötü alışkanlıklara sahip olmamak
 • Sosyal hayata uyum sağlayabilmek için belli ölçüde Türkçe konuşabilmek.
 • Kendisinin ve ailesinin Türkiye'de geçimini sağlayacak bir gelire veya mesleğe sahip olması.
 • Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından herhangi bir engel bulunmaması.

Daha yüksek gereksinimler aranıyor.

Evlat Edinme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Ergin olmayan ve bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen her kişi Türk vatandaşlığını kazanabilir. Elbette bu şartları sağlamanın ötesinde milli güvenlik ve kamu düzeni açısından herhangi bir engel bulunmamaktadır. İlgili kurumlardan kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları evlatlıkları için Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunabilirler.

Türk Vatandaşlarının Türk Vatandaşı Olma Koşulları

 • Doğumla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olup da Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişi, Türk vatandaşı olmak istediğini yazılı olarak beyan etmesi halinde Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanır.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türk vatandaşlığını kazanmaları eşlerini etkilemez ve çocukları hakkında 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesi hükümleri uygulanır.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk vatandaşlığını sonradan kazanan yabancılar hakkında 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Seçme Hakkı Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybeden ebeveynlerin çocukları, yetişkinlik yaşına ulaştıktan 3 yıl sonra Türk vatandaşı olmak için başvuruda bulunabilirler.

Bu prosedüre seçme hakkı denir. Seçme hakkının kullanımının geçerliliği Bakanlık kararı ile uygulanmaktadır. Türk vatandaşı olma şartları arasında seçme hakkı da yer almaktadır.

İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığını Kazanma Koşulları

Bir yabancı, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesinde sayılan hallerde, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin diğer genel şartlara bağlı olmaksızın Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Buna göre Türk Vatandaşlık Kanunu No:11;

 • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, aşağıda belirtilen yabancılar Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler
 • Türkiye'ye sınai tesis getiren veya bilimsel, teknik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel veya sanatsal alanlarda özel hizmeti geçen veya geçmesi beklenenler, ilgili bakanlığın onayı ile.
 • 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alan yabancılar, yabancılar ve turkuaz kart sahipleri ile bunların yabancı uyruklu eşleri, kendilerinin ve eşlerinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı uyruklu çocukları.
 • Vatandaşlığa alınmaya ihtiyacı olduğu düşünülen kişiler.

Göçmen Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması

İl Göç Müdürlükleri, 5543 sayılı İskân Kanununa göre işlemleri tamamlanan ve göçmen olarak kabul edilen kişilerin vatandaşlık dosyalarını hazırlayarak Bakanlığa gönderir.

Türk vatandaşlığının kazanılması için Bakanlığa gönderilen yabancının dosyası incelenir ve Türk vatandaşlığının kazanılması için Bakanlar Kuruluna tavsiyede bulunulur. Bakanlar Kurulu kararı ile kişi Türk vatandaşlığını kazanma şartlarından birini yerine getirebilir.

Türk vatandaşlığı, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi hükümlerine göre kazanılır.

Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, aşağıda belirtilen yabancılar Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler (Göçmen olarak kabul edilenler.)

İkamet Şartlarına Bakılmaksızın Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğine engel teşkil etmeyecek şekilde;

 • İzin alarak Türk vatandaşlığını kaçıran kişi
 • Ebeveynlerine bağlı olarak vatandaşlık hakkı kazanan çocuklar için, yetişkinlikten 3 yıl sonrasına kadar
 • Mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (a), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş olmak,

Kişiler, ikamet durumlarına bakılmaksızın Türk vatandaşlığı şartını yerine getirebilirler.

Türk vatandaşlığı kanununun 43. Maddesine göre;

 • (a), (ç), (d) ve (e) bentlerine göre Türk vatandaşlığını kaybedenler Yürürlükten kaldırılan 25. Madde Milli güvenliğe engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, Türkiye'de ikamet etme şartı aranmaksızın, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca başvurmaları halinde Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

İkamet Şartına Bağlı Olarak Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması

Türk vatandaşı olma şartlarından biri de ikamet şartına bağlı olarak vatandaşlık kazanma hakkıdır. Türk vatandaşlığını kaybedenler ile seçme hakkını kullanması nedeniyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, 5901 sayılı Kanun uyarınca, milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak ve Türkiye'de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

Türk vatandaşlığını kaybedenler 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

Türk vatandaşlığını 29 uncu maddeye göre kaybedenler Bakanlar Kurulu kararı ile, 34 üncü maddeye göre kaybedenler ise milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak ve Türkiye'de üç yıl ikamet etmek şartıyla Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşı olma koşulları arasında belki de en merak edileni evlilik yoluyla vatandaşlığın kazanılmasıdır. Bir Türk vatandaşı ile evlilik doğrudan Türk vatandaşlığı kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıl evli kalmış ve evliliği devam eden bir yabancı Türk vatandaşlığına başvurabilir.

 • Başvuru tarihinden sonra Türk vatandaşı eşin ölümü ile evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz.
 • Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar, evlenmenin hükümsüz sayılması halinde, evlenmede iyi niyetli davranmışlarsa Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.
 • Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanan bir yabancının evliliğinin geçersiz sayılması halinde, yabancının Türk vatandaşlığını muhafaza edip etmediği Genel Valilik aracılığıyla Bakanlığa sorulur.

Buna göre Türk Vatandaşlığı Kanunu Madde 16;

Bir Türk vatandaşı ile evlilik doğrudan Türk vatandaşlığı kazandırmaz. Ancak, bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldır evli olan ve evliliği devam eden bir yabancı Türk vatandaşlığına başvurabilir. Başvuru sahibi şunları yapmalıdır

 • Bir aile birimi içinde yaşamak
 • Evlilik birliği ile bağdaşmayan herhangi bir faaliyette bulunmamak
 • Ulusal güvenlik ve kamu düzenine yönelik hiçbir engel olmamalıdır.

Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü ile evliliğin sona ermesi hâlinde birinci fıkranın (a) bendindeki şartlar aranmaz. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar, evlenmenin butlanına karar verilmesi hâlinde, evlenmede iyi niyetli davranmışlarsa Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Bir Yorum Bırakın